Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu s článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které Mgr. Renatě Skoupé (škole Lingua nostra) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

1. Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Mgr. Renata Kašparová
Jednatelka školy Lingua nostra
Krásova 3
130 00 Praha 3

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): info@linguanostra.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 • přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 • právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 • právo vznést námitku (článek 21 GDPR),
 • právo podat proti Mgr. Renatě Skoupé stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@linguanostra.cz.

Pokud klient svůj souhlas neodvolá, je doba, po kterou budou osobní údaje účastníků kurzů školy Lingua nostra uchovávány, maximálně 5 let v případě seznamů zapsaných studentů, a maximálně 10 let v případě vystavených faktur.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Renata Kašparová bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

Veškeré písemné dokumenty budou uloženy v zamykatelné kanceláři v místě trvalého bydliště Renaty Skoupé a veškeré elektronické údaje budou v zaheslovaném počítači umístěném na téže adrese, či na google drive dostupné pouze na heslo, které zná pouze Mgr. Renata Kašparová, dále toto heslo zná office managerka a asistenka.

2. Informace pro účastníky kurzů jazykové školy Lingua nostra

Účel zpracování

 • Pro zapsání do našich kurzů jsou zapotřebí kontaktní údaje nutné pro následnou komunikaci s účastníkem kurzu, zasílání informací ohledně jeho přijetí či nepřijetí a pro platbu zápisného, tedy pro vystavení a zaslání faktury. Dále potřebujeme účastníkům kurzů zasílat informace o průběhu kurzů.

 • Seznam u nás zapsaných studentů je neveřejný, nachází se na zaheslovaném google drivu školy a dále v on-line systému administrace školy, přístup do tohoto seznamu má pouze ředitelka Mgr. Renata Kašparová, asistentka a office manager pomocí hesla. Každý lektor má přístup ke jménům, telefonním číslům a e-mailovým adresám svých studentů. Tyto kontakty lektor využívá pro běžnou komunikaci se studenty, tedy pro zasílání domácích úkolů či důležitých informací o konání lekcí. (Jedná se o oprávněný zájem) Dále může lektor tyto údaje využít k běžné mezilidské komunikaci na základě vzájemného vztahu (často přátelského), který mezi lektorem a jeho studenty vzniká.

 • Žádné tištěné seznamy celých jmen studentů neexistují. Třídní knihy obsahují pouze křestní jméno a počáteční písmeno příjmení, nemohou tak být považovány za seznam osobních údajů.

 • Seznamy studentů s osobními údaji v elektronické podobě s kontaktními údaji si uchováváme maximálně po dobu 5 let, pokud si student nevyžádá dřívější výmaz. Tyto údaje však od 4 měsíců po skončení kurzu žádným aktivním způsobem nevyužíváme, a to ani pro propagaci našich aktivit. Seznamy bývalých studentů slouží pouze pro případnou kontrolu či naši interní statistiku, či pro případ, že by si student přál zjistit, do kterého kurzu k nám dříve chodil.

 • Vystavené faktury se nacházejí v elektronické formě v zaheslovaném počítači v kanceláři paní ředitelky, dále na google drivu přístupné opět pouze pomocí hesla, stejně tak vytištěné faktury se nachází na tomtéž místě, tedy v kanceláři paní ředitelky. Tištěné i elektronické faktury si uchováváme po dobu 10 let.

 • Kontaktní údaje našich studentů se neposkytují žádným dalším příjemcům.

 • V případě účasti na našich víkendových kurzech zasíláme hotelu pouze seznam křestních jmen a počátečních písmen příjmení našich studentů, nelze jej tedy považovat za osobní údaje. Zapsání účastníka kurzu na hotelu a poskytnutí osobních údajů hotelu (Celé jméno, číslo OP apod) zůstává záležitostí pouze mezi hotelem a účastníkem.

3. Právní základ pro zpracování

 • V případě uchazečů o kurzy je potřeba vyplnění závazné přihlášky, jejíž součástí je vyplnění těchto osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturační adresa). Odesláním přihlášky spolu se souhlasem s obchodními podmínkami a se zpracováním údajů vzniká právní vztah v podobě zapsání na kurz a závazek uhradit kurzovné (více informací v našich obchodních podmínkách) Pokud nedojde k poskytnutí požadovaných údajů v přihlášce, nelze vstoupit do smluvního vztahu a poskytovat plnění, jelikož jazyková škola Lingua nostra nebude znát totožnost a údaje o druhé straně.

 • V případě zasílání informací o kurzech, navazujících kurzech a aktivitách školy v průběhu kurzu, na který je student zapsán, a po dobu následujících 4 měsíců po jeho skončení, se jedná o oprávněný zájem. Pokud však dotyčný člen nebude mít zájem na zasílání takových informací, bude na jeho žádost z databáze vyřazen. Pro toto vyřazení stačí napsat e-mail na adresu info@linguanostra.cz.

 • Příjemcem údajů (nikoliv zpracovatelem) může být rovněž správce webových stránek školy.

4. Informace pro účastníky kurzů a dalších akcí školy Lingua nostra o zpracování jejich osobních údajů na fotografiích a audiovizuálních záznamech z těchto událostí

Účelem zpracování je

 • dokumentace a archivace akcí školy Lingua nostra,
 • prezentace aktivit školy na webových stránkách a sociálních sítích.

Právním základem je

 • souhlas subjektů údajů, tj. návštěvníků kurzů s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zveřejnění bude na stránkách www.linguanostra.cz a Facebooku (na facebookové stránce školy Lingua nostra) Tyto záznamy jinak budou uloženy na zabezpečených PC v kanceláři Renaty Skoupé, s omezeným přístupem (za pomocí hesla do firemních počítačů) a tímto budou dodržena organizační a technické zabezpečení požadované GDPR.

V případě, že si účastník kurzu zachycený na fotografii či audiovizuálním záznamu bude přát výmaz fotografie či videa z webových stránek či z facebooku, stačí nám to napsat na e-mail info@linguanostra.cz a my mu samozřejmě vyhovíme. Stejně tak nám může účastník napsat, že si nepřeje být fotografován či natáčen a že si nepřeje aby fotografie či videa s ním byly zveřejňovány a my toto přání samozřejmě budeme respektovat.