Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel

Mgr. Renata Kašparová – Lingua nostra
IČ: 71529918
s místem podnikání Velehradská 22, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
e-mail: info@linguanostra.cz

Dodavatel provozuje pod názvem Lingua nostra jazykovou výuku italského jazyka, a to jak organizovanou skupinovou výuku, tak individuální na základě objednávky klienta včetně doplňkových aktivit k výuce jazyka.

Objednatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále také jen jako „VOP“) rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku italského jazyka v kurzu specifikovaném dle příslušné objednávky či smlouvy.

Dodavatel a Objednatel jsou dále také společně označováni jako „smluvní strany“.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem.

VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem o poskytování jazykových kurzů vzniká na základě uzavření písemné smlouvy nebo vzniká na základě objednávky (závazné přihlášky do konkrétního kurzu). Objednávka (přihláška) může být vyplněna také ve formě přihlašovacího formuláře na webových stránkách dodavatele www.linguanostra.cz v sekci „Rozvrh“.
 2. Dodavatel je povinen přijetí objednávky (přihlášky) objednateli potvrdit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího přijetí. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednávka (přihláška) nebyla dodavatelem přijata. Potvrdit objednávku (přihlášku) může dodavatel všemi rozumně dostupnými formami komunikace (písemná forma, prostředky elektronické komunikace, telefonicky, ad.)

Čl. II.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka italského jazyka v příslušném kurzu vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě smlouvy o poskytování jazykových kurzů (dále jen výuka).
 2. Jazykové kurzy jsou rozděleny do několika typů dle úrovně a potřeb objednatele, které jsou blíže specifikovány na webových stránkách dodavatele www.linguanostra.cz v sekci „Druhy kurzů“. Jedná se zejména o kurzy semestrální, týdenní, víkendové a firemní nebo jednorázové doplňkové kurzy.
 3. Dodavatel se zavazuje tyto podmínky, uveřejněné na příslušných webových stránkách www.linguanostra.cz splnit, především co do termínu, rozsahu, kvality a ceny.
 4. Objednatel je povinen, v součinnosti s dodavatelem, zapsat se do kurzu, který nejlépe odpovídá jeho jazykovému vzdělání, pokud tak neučiní, zaniknou některé jeho nároky na uplatněné reklamace podle těchto VOP, které budou obsahově souviset s jazykovou náročností kurzu, do kterého se objednatel přihlásil v rozporu s doporučením dodavatele, případně může být v souladu s těmito VOP takový objednatel z kurzu dodavatelem dodatečně vyloučen.
 5. Smlouva vzniká na základě vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře (objednávky), který lze vyplnit na webových stránkách dodavatele na adrese www.linguanostra.cz v sekci „rozvrh“ nebo uzavřením (podpisem) písemné objednávky nebo uzavřením smlouvy o poskytování jazykových kurzů v písemné formě. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou obsahovou součástí každé smlouvy.
 6. Objednávka prostřednictvím webu www.linguanostra.cz je závazná. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je vázán od momentu uzavření smlouvy. Objednatel má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Smlouva uzavřená tímto způsobem je dodavatelem archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro objednatele.
 7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí objednatel sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku kurzů na webu www.linguanostra.cz není zpoplatněno zvláštní sazbou.

Čl. III.

Realizace výuky

 1. Výuka probíhá v závislosti na konkrétním typu jazykového kurzu, blíže jsou jednotlivé typy kurzů specifikovány na webových stránkách www.linguanostra.cz v sekci „Rozvrh“, včetně množství vyučovacích hodin, jejich délky a frekvence.
 2. Průběh jazykových kurzů plně nerespektuje prázdniny ve státních školách, ale respektuje státní svátky. O případných změnách z těchto důvodů a náhradních hodinách bude objednatel dodavatelem předem informován.
 3. Zahájení výuky je vždy specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na veřejně přístupných webových stránkách dodavatele, www.linguanostra.cz.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu, minimální počet studentů je 3. V tomto případě je dodavatel povinen objednatele informovat o tomto faktu nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením výuky. V případě, že objednatel již uhradil dodavateli cenu kurzu, je dodavatel povinen uhrazenou částku objednateli v plné výši vrátit.
 5. Kurzy vedou, resp. jednotlivé lekce, vyučují, kvalifikovaní lektoři dodavatele. Osoba vyučujícího lektora se může v průběhu kurzu změnit, s čímž objednatel výslovně vyslovuje svůj souhlas.
 6. V případě, že ze závažných důvodů nebude dodavatel schopen zajistit výuku, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní zajištění výuky, v tomto případě dodavatel přihlédne k možnostem a preferencím objednatele.
 7. V případě dočasného uzavření jazykových škol státním nařízením, například z důvodů nepříznívé epidemiologické situace, skupinové kurzy proběhnou online.

Čl. IV.

Cena kurzu, platební podmínky

 1. Cena za příslušný jazykový kurz je specifikována dle individuální objednávky objednatele, dle konkrétního typu kurzu a dle ceníku dodavatele, který je v aktuálním znění veřejně přístupný na webových stránkách dodavatele www.linguanostra.cz v sekci „Ceník“. Cena za kurz je vždy uvedená včetně zákonné sazby DPH.
 2. Dodavatel vždy vystaví na základě závazné objednávky objednatele nebo uzavřené písemné smlouvy fakturu, v případě platby na firmu a tu doručí objednateli. Samoplátci hradí kurz online kartou, prostřednictvím platební brány, při přihlášení.
 3. Neuhradí-li některá ze smluvních stran řádně a včas svůj závazek, je povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. Přijaté plnění je pak započítáváno primárně na úhradu úroků z prodlení a až následně na samotnou jistinu (dluh).

Čl. V.

Kvalita výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit odpovídající kvalitu poskytované výuky kvalifikovanými lektory vždy v závislosti na konkrétním druhu poskytovaného jazykového kurzu nebo v závislosti na dohodě s objednatelem. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku pouze lektory odpovídající kvality, kteří jsou dle jeho názoru schopní vést konkrétní druh poskytovaných jazykových kurzů.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat na úrovni odpovídající konkrétnímu druhu poskytovaného jazykového kurzu a v závislosti na profesionální úvaze konkrétního lektora, avšak vždy odpovídající svojí kvalitou druhu jazykového kurzu.
 3. Minimální počet osob v jednom kurzu je 3, nedohodnou-li se objednatel s dodavatelem jinak.
 4. Výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem, který je v aktuálním znění přístupný na webových stránkách dodavatele www.linguanostra.cz v sekci „Rozvrh“, nebude-li mezi dodavatelem a objednatelem dohodnuto individuálně jinak.
 5. Dodavatel má právo během kurzu změnit lektora.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo vyřadit z kurzu účastníka, který svým agresivním, nepřátelským či jinak nevhodným chováním bude narušovat průběh lekcí nebo bude obtěžovat ostatní účastníky kurzu. V takovém případě pořadatel účastníkovi kurzů vrátí poměrnou část kurzovného.

Čl. VI.

Reklamace, mimosoudní vyřizování stížností

 1. V případě nespokojenosti objednatele s poskytnutou jazykovou výukou, je objednatel o tomto povinen poskytovatele neprodleně informovat písemnou formou. (reklamační formulář). Reklamační formulář lze také zaslat elektronickou formou. Dodavatel potvrdí do 3 dnů doručení reklamace.
 2. Dodavatel prozkoumá uvedené reklamační důvody a pokusí se ve shodě s objednatelem zejména nalézt náhradní řešení, např. volba jiného kurzu, volba jiného semestru, vrácení adekvátní částky kurzovného (po odečtení již proběhlých kurzů), atd.
 3. Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady dle druhu kurzu a reklamačních důvodů. Platí však, že reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace dodavateli.
 4. Pokud se objednatel, i přes doporučení dodavatele, zapíše dle článku II. odst. 4 do kurzu jazykové úrovně, jemuž neodpovídají objednatelovy jazykové znalosti, nemůže být toto důvodem reklamace. Po vzájemné dohodě lze takového objednatele zařadit do jiného kurzu, který nejlépe vyhovuje jeho jazykovým znalostem, je-li v to v daném okamžiku objektivně možné.
 5. Překážky vzniklé na straně objednatele taktéž nejsou reklamačním důvodem, zejména změna časových možností objednatele, změna podmínek na straně objednatele, za nichž se přihlásil do kurzu, aj.
 6. V případě aktuálních zdravotních problémů objednatele delších než 4 týdnů, mu vzniká nárok na přerušení výuky a převedení adekvátního množství výuky do semestru, v němž zdravotní problémy pominou, bude-li to objektivně možné. Zdravotní důvody je nutno prokázat lékařskou zprávou, zejména pracovní neschopenkou, a toto doložit dodavateli co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přerušení kurzu, jinak na tyto důvody nebude brán zřetel.
 7. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodavatel sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje dodavatele, zejména prostřednictvím elektronické pošty info@linguanostra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle dodavatel na e-mailovou adresu objednatele. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování jazykových kurzů před zahájením jazykového kurzu, objednatel se zavazuje uhradit objednateli částku odpovídající 50% původního kurzovného. Odstoupí-li již po jeho zahájení, tj. po konání první vyučovací hodiny, vzniká dodavateli nárok na úhradu plné původně dohodnuté ceny.
 2. Nárok objednatele na vrácení kurzovného v případě vzniku překážek na straně objednatele, které mu zabraňují v řádném navštěvování jazykových lekcí, nevzniká. Naopak dodavatelův nárok na uhrazení plné ceny jazykového kurzu nezaniká.
 3. V případě přihlášení do kurzu formou elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách dodavatele, má objednatel, je-li dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozici spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy o poskytování jazykových kurzů do 14 dnů bez udání důvodu, tato lhůta počíná běžet den následující po podání elektronické přihlášky. V takovém případě dodavatel objednateli vrátí veškeré přijaté platby do 14 dnů od doručení řádného odstoupení, a to stejným způsobem, jako platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že k plnění předmětu smlouvy došlo již v prvních 14 dnech od elektronické objednávky, a stalo se tak na základě objednávky, je objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající proběhlé výuce.
 5. Odstoupení od smlouvy musí objednatel dodavateli zaslat na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o poskytování jazykových kurzů, vždy v písemné formě, případně e-mailem. Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy do 3 pracovních dnů.
 6. Odstoupení v případě smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím elektronické objednávky je objednatel oprávněn učinit přes formulář Odstoupení od smlouvy.

Čl. VIII.

Osobní údaje

 1. Objednatel dává odesláním/uzavřením objednávky nebo uzavřením smlouvy o poskytování jazykových kurzů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytné míře, tedy zejména jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresu bydliště. O změně těchto údajů je objednatel povinen dodatele informovat bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 pracovních dnů. Objednatel je oprávněn o změně těchto údajů informovat dodavatele taktéž formou elektronické komunikace, případně užitím telefonického spojení.
 2. Objednatel odesláním/uzavřením objednávky nebo podpisem smlouvy o poskytování jazykových kurzů stvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím za účely kontaktování na dobu neurčitou.
 3. Dodavatel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobnímu údaji vždy v souladu s právním řádem ČR, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo souhlas kdykoliv odvolat.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování jazykových kurzů mezi objednatelem a dodavatelem ať už byla tato smlouva uzavřena jakýmkoliv způsobem.
 2. Dodavatel je oprávněn odmítnout či následně vyloučit z jazykového kurzu osobu, která porušuje základní zásady občanského soužití či dobré mravy nebo osobu, u níž bude dodatečně zjištěno, že její jazykové znalosti objektivně nepostačují k tomu, aby tato osoba byla schopna zvládnout poskytovanou výuku, a tato osoba zároveň nebude souhlasit s přeřazením do skupiny objektivně odpovídající jejím jazykovým schopnostem, či toto přeřazení do jiné skupiny nebude objektivně možné, zejména proto, že taková skupina momentálně nebude k dispozici nebo z jiného objektivního důvodu. V případě takového vyloučení má vyloučená osoba nárok na vrácení uhrazeného kurzovného v rozsahu odpovídajícím neodchozeným jazykovým lekcím.
 3. Tyto obchodní podmínky lze obsahově změnit pouze vzájemnou dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků s vlastnoručními podpisy obou smluvních stran.
 4. V otázkách těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravenými, případně neupravenými smlouvou o poskytování jazykových kurzů, se smluvní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 15. 12. 2015
Mgr. Renata Kašparová – Lingua nostra